ÅRSMELDING FOR FURNES HISTORIELAG 2016

 

STYRET

Leder: John Bryhn Berg

Nestleder : Asbjørn Røsbak

Kasserer : Mikkel Erik Hangenholen

Sekretær : Grethe Heggelund

Styremedlem : Ove Riise

Styremedlem : Tove Nordlien

Styremedlem : Lars Lund

Varamedlemmer

1) Gunvor Brodal

2) Aud Jovall

3) Bjørn Sørum

 

Bokkomite : Anders Gjørslie, Anders Kirkeby, Marie Fullu Skyberg og Tove Nordlien.

Revisorer : Oliv S. Snesrud og Hans E. Brattberg

Valgkomite : Anders Kirkeby, Francis Bull Enger og Ole Henrik Gjørslie.

Antall medlemmer pr 31.12 2016 : 210

 

LAGETS VIRKSOMHET OG HVOR DEN DRIVES:

Lagets arbeid består i ta vare på eller fange opp alt som har historisk interesse i Furnes, og lagets virksomhet drives ut fra lokaler på Buttekvern hvor vi leier lokaler og har våre medlemsmøter.

 

FORTSATT DRIFT :

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Medlemstallet er stabilt og økonomien er god.

 

ARBEIDSMILJØ :

Styret mener arbeidsmiljøet er godt og vi fordeler arbeidsoppgavene så godt det lar seg gjøre.

 

UTFYLLENDE REDEGJØRELSE :

Det har vært holdt 1 årsmøte, 5 styremøter og 2 medlemsmøter. Vi arrangerte også årets regionmøte.

Styremedlemmene har hatt uformelle møter/samtaler når det har vært aktuelt.

Antall saker behandlet : 37

Årsmøtet ble holdt 22. februar. Der orienterte plansjef Anne G, Kittelsrud og planlegger Johanne Aasnes Sørum fra Ringsaker kommune om kulturminneplan for Ringsaker.

På vårmøtet holdt Aud Jovall et flott foredrag om "Vederquegelsens fludium" Akevitten med en liten prøvesmaking for de som ønsket.

På medlemsmøtet i november fortalte Randi H. Kjøbstad hvordan det var å vokse opp i Nydal på 1950 tallet.

Anders Gjørslie orienterte fra boka "Minner fra Furnes 2016".

Det ble arrangert en busstur med veteranbussen til Mjøsmuseet på Minnesund. En meget vellykket tur.

21. aug. arrangerte historielaget "historisk vandring" langs Heggelundsgutua-Kirkeby- Kylstad. Kjentfolk var Oliv S. Snesrud, Arne Heggelund, Ole A. Kirkeby og Njaal Sween. Dagrun M. Dobloug og Oliv S. Stramrud fortalte om Gaalaas Ø. og N. før avmarsj.

Prosjektet om registrering av klokketårn i Furnes ble avsluttet på sommeren. Vi tok med alle bildene fra klokketårnene i Minner fra Furnes 2016.

Vi er høringsorgan til mange reg. planer. Det skjer mye i Furnes og vi prøver å gi svar der vi kan noe om feltet.

Vi har hatt en befaring til bunkersen på Endlausa.

Vi fant ut at bunkersen restaureres ikke, men at det bør ryddes opp nedi og rundt den. Containerne fra slippene ligger i nærheten og det er lagt tak over dem.

Furnes Historielag har gitt ut ny årbok. Minner fra Furnes 2016.  Styret vil takke for den store innsatsen bokkomiteen gjør.  Summerer vi alle de frivillige timene dere bruker på å samle inn og formidle artiklene, blir det mange timer. En stor takk til dere.

Brodal:

I Brodal fortsetter dugnadsgjengen sitt vedlikeholdsarbeid.  Det var enighet i styret om at hvis folk vil benytte Brodal må utearbeidet vedlikeholdes.

Derfor ønsker vi å sette bort plenklipping mot betaling.

Etter et styremøte i sommer inviterte vi dugnadsgjengen på bringebærsoll m.m.

Historielaget sendte en søknad til kommunen om støtte til vedlikehold i Brodal.  Dessverre fikk vi avslag. Vi har derimot fått et brev fra Ringsaker Kulturråd med ønske om samarbeid. Vi svarte at vi kunne tenke oss et samarbeid om flere aktiviteter i Brodal.

Styret vil takke alle som har bidratt i året for Historielaget.

 

2320 Furnes 18.01 2016

Mikkel E. Hangenholen        Grethe Heggelund      Asbjørn Røsbak

          sign                      sign                                sign

Lars Lund       Ove Riise    Tove Nordlien       John Bryhn Berg

 

  sign           sign          sign               sign