Til stede:        Per Sandbakken, Tormod Skaare, Gunvor Brodal, Olav Nilsen, Mikkel Erik Hangenholen, Peder Brenden, Asbjørn Røsbak, Aud Jovall

Forfall:            Sven-Erik Ropphaugen

 

Sak 1 – 23       Referatet fra forrige møte ble godkjent. Av kommentarer nevnes at SEFRAK ordningen ble avsluttet for en del år siden, og registrering i systemet ikke lenger er mulig.

                                                   

Sak 4 – 23       Årsmøtet

                        Buttekvern er bestilt for årsmøtet 22. feb. Per kontakter Sigbjørn Johnsen med tanke på kåseri etter årsmøtesakene, selvvalgt tema.

                        Styret har pakkemøte på Buttekvern 3. feb. kl. 10.00 med forberedelse for utsending av årsmøtepapirer og giro for betaling av medlemskontingent.

                        Under årsmøtet tas muligheten for å bruke digitale løsninger opp med medlemmene. Vi henstiller alle medlemmer med en e-post konto til å sende oss adressen.

 

Sak 7 – 23       Bokdager jan. – juni 2023

  1. 1. februar Mikkel Erik      4. februar       Olav
  2. 1. mars Tormod              4. mars           Asbjørn
  3. 1. april Per                     12. april          Mikkel Erik
  4. 3. mai Per                      6. mai             Olav
  5. 3. juni Aud                     7. juni             Asbjørn

 

Sak 14 – 23     Quiz-kvelder på Bakeriet i Brumunddal

Furnes historielag er arrangør for quiz-kvelden 16. feb. Per, Mikkel Erik og Tormod tar ansvaret med sistnevnte som quiz-master. Styremedlemmer og andre oppfordres til å møte fram for å danne lag. Premier blir bøker fra lageret vårt.

 

Sak 3 – 23       Vårtur til Atlungstad i Stange

Turen arrangeres på en lørdag i slutten av april. Vi benytter buss, både medlemmer og andre er velkomne til bussen er fylt. Kjøreruta legges via interessante steder i Furnes på veg til Stange.

 

Vandring på Jessnes

Erik Mathisen er villig til å være informant på en vandring på Jessnes/Furuberg- området. John Bryn Berg blir også med som kjentmann. Turen arrangeres i begynnelsen av juni.

 

Sak 2 – 23       Hølsbakk

                        Asbjørn og Aud deltar på et digitalt kurs gjennom Tilskuddsportalen for ev. å

få gode råd og forslag til nye søkemuligheter for finansiering av huset i Hølsbakk. Peder, Olav og Per Dehlin vil bli dyktige medhjelpere under restaureringen og samarbeider med Fauskrud om jobben.

 

Sak 12 – 23     Brodal

Det er nødvendig med grasklipp litt ofte for å unngå hauger av avklipp på plenen. Styret tenkte høyt rundt bruken av stedet: f.eks. kan det avholdes et medlemsmøte, arrangere en åpen dag, en vandring med utgangspunkt i Brodal til husmannsplasser/småbruk i området o.l. Dette er ev. tenkt i høstsesongen.

                        Eventuelt

Trond Hagen har gitt en større samling av lokalhistoriske bøker til historielaget.

 

Per, Olav, Tormod og Mikkel Erik deltar på et møte om opprettelse av et skolemuseum i Ringsaker.

 

Det er praktisk med en e-post konto med adresse som følger laget og ikke personene som til enhver tid sitter i styret. Adressen kan f.eks. opprettes som  «styret(eller leder)@ furneshistorielag.no» 

 

Ref: Aud J.

Til stede: Per Sandbakken, Sven-Erik Ropphaugen, Gunvor Brodal, Tormod Skaare, Olav Nilsen, Bodil Simenstad, Mikkel Erik Hangenholen, Peder Brenden, Asbjørn Røsbak, Aud Jovall. Ole Bjerke deltok på møtet under behandlingen av Hølsbakk.

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent.

Av kommentarer nevnes at vandringen til krigsminnestedet på Endelausa ble både hyggelig og informativ for de ca. 20 deltakere. Ang. quiz-kveldene tar Per og Mikkel Erik ansvar mht. arrangementene 16. feb. og 13. april. Styret / medlemmene oppfordres til å delta med firemanslag. Aviser og bøker er godt lagret innenfor kontoret vårt på Buttekvern.

 

Sak 2 – 22 Hølsbakk

Aud orienterte kort om søknadsprosessen. Så langt har vi fått avslag fra Sparebankstiftelsen, Eckbos Legat og Statskog. Vi venter på svar fra Kulturminnefondet (andre søknad), Innlandet fylkeskommune og Olav Thon-stiftelsen. SMIL-midlene på kr. 552.000 til Ole Bjerke gjør at restaureringen kan starte, historielaget fortsetter søknadsprosessen. Ole og noen styremedlemmer tar en befaring med Fauskrud i Hølsbakk til våren for å få informasjon slik at arbeidet kan forberedes best mulig. Oppstart forventes til høsten.

Aud kontakter Ringsaker kommune med tanke på å få huset inn i Riksantikvarens SEFRAK register med en kommunal vernegrad. Hun inviterer også personer fra Seksjon for kulturhistorie på Domkirkeodden til en befaring og ev. råd om det videre arbeidet.  Befaringen blir foretatt 14. desember.

 

Sak 4 – 22 Årsmøtet for 2022

Foreløpig dato for årsmøtet settes til onsdag 22. februar 2023 på Buttekvern kl. 19.00.  Sigbjørn Johnsen kontaktes for ev. kåseri etter årsmøtesakene.

 

Sak 3 – 22 Turer / vandringer

Medlemmene inviteres til tur til Atlungstad Brenneri i slutten av april. Veldre historielag har ansvar for neste års busstur. Sven-Erik kontakter Erik Mathisen med forespørsel om han kan lede en vandring på Jessnes /Furuberget til våren/forsommeren.

 

Sak 9 – 22 Minner fra Furnes 2022

Bokdager fram til jul hver onsdag kl. 17.00 – 20.00 og lørdag kl. 11.00 – 14.00. Mange bøker er solgt på salgsmessa til Furnes husflidslag og på høstmøtet. En del bøker er også solgt etter henvendelser fra medlemmer. Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana har mottatt 3 eks. ifm. pliktavlevering, biblioteket i Brumunddal, Statsarkivet på Hamar og Hedmarksmuseet har mottatt ett eks. hver i hht. inngått avtale.

Styret ønsker å takke bokkomiteen for mye og godt arbeid med boka ved å invitere til rakfiskkveld i stabburet på Buttekvern 14. desember kl. 18.00. Sven-Erik og Per ordner matbestilling, andre styremedlemmer kommer i god tid og ordner bordet etc.

 

Eventuelt

Styret gikk igjennom medlemslista og oppdaterte adresser og mobilnummer så langt som mulig. Alle styremedlemmene får en kopi av lista og bidrar til endringer for å holde den mest mulig oppdatert hele tiden.

 

 

Ref: Aud Jovall

STYREMØTE I BRODAL

Til stede: Per Sandbakken, Peder Brenden, Olav Nilsen, Bodil Simenstad, Mikkel Erik Hangenholen, Tormod Skaare, Asbjørn Røsbak, Aud Jovall

Forfall: Gunvor Brodal, Sven-Erik Ropphaugen

Sak 1-22          Referatet fra styremøtet 8. juni ble gjennomgått og godkjent.

Sak 3-22          Busstur 20. august til Sollia

Turen er ferdig planlagt og annonsert. En fyldig invitasjon ligger på hjemmesida. Ruta går gjennom Furnes Allmenning, opp Åstadalen, over Birkebeinervegen og videre gjennom Atnadalen med retur over Ringebufjellet. Jo Øvergård blir med på hele turen. Mikkel Erik lager quiz som aktivitet på hjemturen.

 

Historisk vandring 4. september.

Vandringen går fra Brodal til minnesmerket for Milorg ved Pinnerud. Inge Karl og Andreas Haandlykken er guider. Tormod, Sven-Erik og Aud rydder stien på forhånd. Vandringen avsluttes i Brodal med kaffe og kringle til deltakerne.

 

Tur til slippstedet på Endelausmyra

  1. oktober kl. 10.00 inviterer vi til tur til krigsminnet på Endelausmyra med start fra vegen over Prestsæterhøgda.

 

Sak 12-22        Brodal

  1. september fra kl. 17.00 blir det dugnad i Brodal med rivning av tribunen på programmet. Personer som deltok i arrangementet og satte opp tribunen er villige til å bistå i opprydningen. Styremedlemmer oppfordres også til å møte. Materialene sorteres og leveres på egnet sted. Olav og Peder har ansvaret for å organisere dugnaden.

  

Sak 2-22          Høllsbakk

Styret er informert om framdriften av søknadsprosessen gjennom informasjon fra Aud. Vi fortsetter forsøket på å skaffe midler til restaureringen utover høsten.

 

Sak 7-22          Boksalgsdager

  1. sept.: Olav  7. sept.: Bodil      1. okt.: Tormod       5. okt.: Aud

 

Sak 13-22        Høstmøtet

Foreløpig dato er tirsdag 8. november. Olav/ev. Per kontakter Sigbjørn Johnsen med spørsmål om han kan bidra på møtet med et selvvalgt innslag.

 

Eventuelt

Vegen ned til Brodal er utsatt for ødeleggelse ved mye nedbør. Det er behov for varige tiltak. Per kontakter eier av Brodal med spørsmål om han vil dele utgiftene. Vegen bør først graves og grøftes, så gruses opp igjen.

 

Ref: Aud J.

Til stede:        Sven-Erik Ropphaugen, Gunnvor Brodal, Mikkel Erik Hangenholen, Peder Brenden, Per Sandbakken, Asbjørn Røsbak, Tormod Skaare, Aud Jovall

Forfall:            Olav Nilsen

 

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent.

 

Sak 3-22          Turer/vandringer

Bussturen sammen med Veldre historielag ble vellykket og prisen pr. person dekket alle kostnader. Sluttoppgjøret viser ca. 1.500 kr. i overskudd.

 

  1. oktober inviterer vi til vandring fra Prestsæterhøgda til krigsminnet for oppbevaring av kontainere etter slipp under krigen. Gunnvor har ordnet redigert tekst på info. skiltet ved vegen. Frammøte på Kvilheim for felleskjøring kl. 10.00. Per orienterer om sted og hendelser, de frammøtte tar med kaffe sjøl.

 

Sak 12-22        Brodal

Det gamle tribuneanlegget i Brodal er nå fjernet og materialene kjørt bort. 10 personer deltok og arbeidet var unnagjort på et par timer. Vegen ned til bruket blir oppgradert/vedlikeholdt av eier.

 

Sak 14-22        Møter/arrangementer

Veldre historielag inviterer til regionmøte for historielagene på Veldrom 2. nov. kl. 18.00. Per, Mikkel Erik og Tormod møter, ev. er det også plass til flere som ønsker å delta.

 

Vi har fått spørsmål fra Veldre historielag om vi kan bistå med å arrangere quiz-kvelder på Bakeriet i Brumunddal. Per melder tilbake at det kan vi, Mikkel Erik tar et ansvar mht. spørsmålene.

 

Den nye daglige lederen ved Buttekvern Kafé og aktivitetssenter, Maria Sundal, spør om vi kan bidra med korte kåserier på Buttekvern som en del av en økt aktivitet ifb. med 30 års jubileet for stiftelsen. I første omgang tar Per på seg å gi informasjon om historien på garden og Aud holder et innlegg om stell av juleplanter. Historielaget gir også noen bøker som premie til et lotteri som arrangeres 19. november.

 

Asbjørn og Aud har deltatt på et møte på Domkirkeodden med informasjon om et nytt bygg som realiserer et regionalt historiesenter for i hovedsak Hedmarken. Bygget gir historielag, slektsforskningslag o.l. muligheter/fasiliteter til å presentere seg sjøl og sine aktiviteter for andre lag eller publikum. Museet inviterer til et bredt samarbeid til fordel for alle parter.

 

Sak 13-22        Høstmøte for medlemmene

Minner fra Furnes 2022 presenteres og selges på møtet. I tillegg kontakter Per Ove Røsbak med forespørsel om han kan holde et kåseri over selvvalgt tema. Møtedato er foreløpig satt til 10. nov. på Buttekvern kl. 19.00.

 

Sak 2-22          Hølsbakk

Aud orienterte om søknadsprosessen. Ole Bjerke har mottatt kr. 552.000 i SMIL-midler, et stort beløp som vi håper gjør søknadsprosessen for historielaget lettere. Pr. medio oktober har vi søknad om bistand inne hos Kulturminnefondet (søknad nr. 2), Olav Thon stiftelsen, Eckbos Legat og Stiftelsen Uni. Statskog har gitt avslag. Asbjørn og Aud fortsetter å utarbeide søknader.

 

Sak 9-22          Minner fra Furnes

Styret besluttet at salget av boka skal foregå fra kontoret på Buttekvern. Vi setter opp salgsdatoer og kontakter RB og HA for omtale i avisene når boka foreligger. Tormod, Sven-Erik og Mikkel Erik er til stede med bøker på julemessa til Furnes Husflidslag på Kirkenær skole 12. og 13. nov.

 

Eventuelt

Domkirkeodden ønsker å overføre samlingen av gamle RB aviser til biblioteket i Brumunddal. En del av disse avisene skal historielaget ta ansvar for. Mikkel Erik, Peder, Francis og Per henter avisene på Odden 4. nov., men på forhånd må bøker, dvs. Minner fra Furnes, flyttes til et lager i føderådsbygningen på Buttekvern. Det er ønskelig at RB lagres under best mulige forhold på biblioteket. «Bokbæringskvelden» er satt til 27. okt. kl. 17.00  -  19.00.

 

Asbjørn legger ut info og bilder på FB og hjemmesida vår vedr. turen til Prestsæterhøgda og annen nyttig informasjon for medlemmer og andre.

 

Ref: Aud Jovall

Til stede: Per Sandbakken, Sven-Erik Ropphaugen, Gunvor Brodal, Bodil Simenstad, Mikkel Erik Hangenholen, Peder Brenden, Asbjørn Røsbak, Aud Jovall

 

Forfall: Tormod Skaare, Olav Nilsen

Sak 1 – 22           Referatet fra møtet 23. mars ble gjennomgått og godkjent. Per refererte fra vandringen i Brumunddal 28. mai. Over 100 personer deltok.

Sak 3 – 22           Vandringer / turer.

Busstur med Veldre historielag 20. august til Sollia. Per og Peder kjører ruta på forhånd som et ledd i forberedelsene. Erik Molstad er sjåfør på en 50 seters buss. Aud annonserer turen med innrykk lørdag 6. august. Påmeldingsfrist innen uka etter, betaling på forhånd.

 

Vandring og høstmøte 4. september. Vi møtes i Brodal og går opp til Milorg-stedet ved Pinnerud. Aud bemanner Skarderudstua på Domkirkeodden samme dag i forbindelse med Kulturminnedagen.

Veldre historielag inviterer oss med til en tur til Aursmoen 7. august.

Det er også ønskelig å invitere medlemmer til en vandring til slippstedet på Endelausmyra.

Sak 12 – 22         Brodal

                              Det er stor slitasje på hus og uteområdet i Høllsbakk gjennom bruk av stedet av

elever fra Kylstad skole. Vi forsøker ennå en gang å reparere huskestativet. Ev. bør vi ta kontakt med rektor på Kylstad for å presisere litt mer forsiktighet.

 

Stein Rune Eriksen m. fl., styremedlemmer inkludert, kan ta på seg å rive tribunen.

 

Sak 15 – 22         Info. til Velforeningen på Jessnes

Leder i Velet har søkt lokal informasjon fra historielaget. John B. Berg, Inger Ekkern Vamnes og Francis Bull Enger har bidratt.

 

Sak 2 – 22           Høllsbakk

Aud orienterte om søknadsprosessen. Sparebankstiftelsen 1 har avslått, kommunen behandler søknaden vår i løpet av juni, vi har heller ikke fått tilbakemelding fra Kulturminnefondet. De neste søknadene blir sendt til Stiftelsen Uni og Sparebankstiftelsen DNB.

 

Sak 11 – 22         Navnebruk i Ringsaker

Vi har fått henvendelse fra kommunen vedr. nye vegnavn på feltet Øverkvern nord.  Kåre Liberg har vært konsulent, og historielaget har sendt gode forslag til Olav Fredlund i kommunen.

 

Neste møtedato er 4. august.

 

 

Ref: Aud J.