Årsmøte Furnes Historielag

i Buttevern 20-02-2017

 

 

Leder John Bryhn Berg ønsket velkommen til de ca 40 frammøtte og spesielt velkommen til Maria Sundal.

 

Møtet startet med at Maria Sundal holdt et lite foredrag om slette -redskaper gjennom tidene.

Det er mye som er brukt til sletting av stoff. Fra hodeben av gris til dagens dampstrykjern. Hun minnet om at en flaske kan være grei å ty til når strykejern ikke er tilgjengelig.

Etter dette startet årsmøte.

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.

           Innkalling og saksliste godkjent

 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent

            Til ordstyrer ble valgt John Bryhn Berg, til referent Grethe Heggelund

 

Sak 3 Valg av to personer til å skrive under protokollen

            Sven Erik Ropphaugen og Jorun Hidemstrædet ble valgt

 

Sak 4  Behandle styrets årsmelding for 2016

            John refererte årsmeldingen, og nevnte bla. at laget hadde fått ros fra fylkesmannens

           kulturavdeling for arbeidet som var gjort med registrering av klokketårn i Furnes

 

            Han svarte også på spørsmål som ble stillet muntlig i fjorårets årsmøte.

            Verveaksjon: Det er ikke holdt noen verveaksjon, men styret har vervet noen så vi har flere

            medlemmer enn ifjor.

            Hjemmesida: Vi prøver å holde hjemmesida oppdatert så godt vi kan, men kan sikkert gjøres bedre

 

            Opptrykk av den første årboka: Det fins ingen cd av denne, så det vil bli for dyrt å trykke den opp igjen.

            Ingen kommentar eller spørsmål til årsmeldingen

 

            Årsmeldingen godkjent

 

Sak 5   Behandle revidert budsjett 2016

            Mikkel Erik Hangenholen la fram regnskapet,og forklarte litt om posten gaver

            Ingen kommentar eller spørsmål til regnskapet.

 

            Regnskapet godkjent.

 

Sak 6   Valg

            Leder John Bryhn Berg er på valg. Valgkomiteen foreslår at han gjenvelges

           

            John Bryhn Berg gjenvalgt for to år.

 

            Styremedlemmer på valg er Tove Nordlien, Asbjørn Røsbak og Lars Lund.

            Valgkomiteen foreslår at de gjenvelges.

 

            Tove Nordlien, Asbjørn Røsbak og Lars Lund gjenvalgt for to år.

 

 

            Varamedlemmene er på valg hvert. Valgkomiteen forslår gjenvalg på alle tre.

 

            1.varamedlem Gunvor Brodal gjenvalgt for et år. 2. varamedlem Aud Jovall gjenvalgt for et år. 3. varamedlem Bjørn Sørum gjenvalgt for et år.

 

            Revisor Oliv Snesrud er på valg. Valgkomiteen foreslår at hun gjenvelges.

            Oliv Snesrud gjenvalgt som revisor for to år.

 

            Anders Kirkeby går ut av valgkomiteen. Komiteen foreslår Olav Nilsen fra Nybygda som nytt medlem.

            Olav Nilsen valgt som nytt medlem i valgkomiteen for tre år.

 

Sak 7  Fastsetting av kontingent for 2018. Styret har ikke nytt forslag på kontingent.

            Kontingenten for 2018 blir kr 150.

 

Sak 8 Behandle innkomne forslag.

            Ingen forslag har kommet.

 

            Etter at alle sakene var behandlet orienterte leder litt om planene laget har for dette året.

            Han nevnte bla. Veteranbusstur til Mjøsmuseet på Kapp, felles busstur med Veldre til Gausdal og Tretten og historisk vandring i Furuberget. Alle aktiviteter vil bli lagt ut på lagets hjemmeside.

 

            Tilslutt var det servering med kaffe rundstykker og kringle. Praten gikk livlig og lenge så

            det så ut som folk hygget seg.

 

 

             Jorun Hidemstrædet                               Sven Erik Ropphaugen