Vedtatt på årsmøtet 1983 med endringer vedtatt på årsmøtene i 2002, 2004 og 2015.

 

§ 1 Formål

Laget har til formål å fremme interessen for kulturvern, slekts- og lokalhistorie, samle inn og ta vare på alt av betydning for Furneshistoria og som kan fortelle om folks levekår gjennom tidene.

§ 2 Virksomhet

For å nå formålet, kan laget i samarbeid med aktuelle organer arrangere møter, kurs, ekskursjoner og registreringer, - samle inn muntlige tradisjoner, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse, - arbeide for at det kan bli gitt ut bygdebok, årbøker, medlemsblad eller andre historiske skrifter og arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i bygda.

 

§ 3 Landslaget for lokalhistorie

Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

 

§ 4 Medlemmer

Medlemmer av laget er årsmedlemmer som betaler en årlig kontingent. Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding må skje skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste to år kan ansees som utmeldt.

 

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før møtet.

 

§ 6 Årsmøtet skal

1 godkjenne innkalling og sakliste

2 velge to som sammen med sekretær skal underskrive årsmøteprotokollen.

3 behandle styrets årsmelding

4 behandle revidert regnskap

5 velge leder for to (2) år

6 velge seks(6) styremedlemmer for to år slik at tre (3) er på valg hvert år.   

   Styremedlemmene velges slik at hele bygda er best mulig representert. Styret konstituerer   

   seg selv med nestleder, kasserer og sekretær.

7 velge tre (3) varamedlemmer til styret for ett (1) år i nummerrekkefølge.

8 velge to revisorer for to (2) år.

9 velge valgnemnd på tre (3) medlemmer for tre år. Ett medlem går ut hvert år.

10 fastsette kontingent.

11 behandle eventuelle saker som måtte være kommet innen fristen.

 

§ 7 Styret

Styret kalles sammen av leder med minst fem (5) dagers varsel. Vedtak i styret er gyldig når det er vedtatt med minst fire (4) stemmer, uavhengig av hvor mange styremedlemmer som er tilstede. Styret kan peke ut nemder til å ta seg av spesielle oppgaver.

 

 

 

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret vedtar det, eller når 1/3 av medlemmene krever det.  For innkalling og varsel gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. Ekstraordinære årsmøter kan bare drøfte den eller de saker som er nevnt i innkallinga.

 

§ 9 Æresmedlemmer

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer etter forslag fra styret.

 

§ 10 Lovendringer

Lovendring kan gjøres i årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til lovendring må være sendt styret innen utgangen av desember.

 

§ 11 Arkivet

Styret plikter å sørge for at lagsarkivet og andre eiendeler blir oppbevart på betryggende måte.

 

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av laget kan skje når to (2) påfølgende årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall. Lagsarkivet, aktiva og midler oppbevares da av Statsarkivet i Hamar for senere utlevering dersom laget skulle komme i gang att.