Furnes historielags bokutgivelse i 2013 er Bestefarboka.

Denne teksten ble skrevet i løpet av andre verdenskrig, da føderådsmannen på Buttekvern i Brumunddal, Even Lundby (1856–1949), ønsket å få bevart sine minner og opplevelser for ettertida. Even Lundby fortalte, og barnebarnet Sven Erik Lundby (f. 1918) skrev ned det bestefaren fortalte. Etter krigen ble manuskriptet maskinskrevet og trykt opp i et lite antall til familien. Vinteren 2012–2013 fikk historielaget tillatelse fra Sven Erik Lundby til å gi ut denne boka.

Innholdet i boka spenner vidt fra Even Lundbys oppvekst, skolegang, militærtjeneste og giftemål til f.eks. politikk, foreningsliv, sosiale forhold og en grundig gjennomgang av hvordan landbruket var på andre halvdel av 1800-tallet. Denne beretningen gir derfor et godt bilde av Bygde-Norge i den perioden som kalles "det store hamskiftet". Det vil si den perioden da landbruket til en viss grad ble mekanisert, og da man gikk over fra naturalhusholdning til pengehusholdning. Dette er en førstehåndsberetning fra denne perioden og er derfor en svært viktig historisk kilde. Boka er skrevet på furnesdialekt.

Sven Erik Lundby har delt inn stoffet i tre hoveddeler: 1) Tidsbilde – om Even Lundbys liv og samfunnet generelt. 2) Håndverk. 3) Landbruk. I tillegg er det en del vedlegg til slutt, bl.a. tinglyste dokumenter – føderådskontrakter og skjøter – og et utdrag fra brevvekslinga mellom Even Lundby og Karoline Stor-Gålås før de giftet seg. Stoffet er så inndelt i hovedkapitler og underkapitler. Nedenfor følger en oversikt over hovedkapitlene for å gi et inntrykk av innholdet.

Del I Tidsbilde

Persongalleri og bakgrunn
Husa på Lundby og Gjerlubakka
Skolegang og konfirmasjon
Samlinger
Jul og juleførberedelser
Omførselshandel, salg og ferdesing
Jakt og fiskje
Frå det daglige
Ungdomstida
Brølløp og gardsdrift
Sosiale førhøld og politikk
Veger og kjørdoninger
I Buttekvern

Del II Håndverk

Handverkere og råvaren og materiala doms
Noen handverkerer
Eksempel på sjølberging
Eksempel på nabohjelp

Del III Landbruk

Krøtterstell og seterstell
Gardsdrift elles
Lauv og lin
Ønner og økter
Etter skålønna

I denne boka finner du ei liste med omtrent 5000 ord og uttrykk fra Furnes-målet. Lista er utarbeidet av en komité med utgangspunkt i Furnes historielag. Arbeidet i denne komiteen har pågått i over tre år.

I tillegg til selve ordlista finner du også andre ting i denne boka. I direkte tilknytning til ordlista har vi tatt med Halvor Eifrings artikkel om Furnes-målet fra Furnes bygdebok bind III og tre dialektprøver fra ulike tidspunkter. I tillegg har vi tatt med en oversikt over uttale av ulike person-, gards- og stedsnavn, uttale av tall og noen eksempler på ordtak og talemåter.

Som et tillegg som kanskje har mindre med ord og uttrykk å gjøre, men som har kulturhistorisk verdi, har vi tatt med en oversikt over gamle mål- og vektenheter, romertall og en oversikt over gamle merkedager.

Boka er illustrert med i overkant av 250 tegninger og bilder.